Saturday, September 08, 2007

نگاه فراساختاری: هرگز قرار نیست "رایگان" چیز بنویسد
نگاه فراساختاری به "بالاترین" وبلاگ رادیو زمانه خودی ها

http://i.hoder.com/archives/2007/09/070905_016435.shtml#comments


هرگز قرار نیست رایگان چیز بنویسدBalatarin

صفایی :
حاج حسین آقا سلام علیکم. شما به همه مسائل میپردازید الا اینکه این سایت بالاترین اصل و ریشه اش از گور نبوی بلند شده
میگی چطور؟...
نبوی یک وقتی به تو گفت از اینترنت محوت میکنم و از اون به بعد سایت بالاترین شد میدان جنگ علیه تو...
و نبوی که خودش هم .
ا.ن هست
شد سرگروه مخالفان تو در بالاترین.

بعد هم توسط نوچه اش ...مهدی ... سایتت را فرستادن رو هوا...
چند روزه که در سایتش فراخوان داده که فلانی و فلانی ... بهنود... زید آبادی... بیاید بالاترین!
این کار .ا..ن. چه توجیهی داره به نظرت؟
چرا این چیزا رو لو نمیدی؟

مطمئن باش با همه نفرتی که همه به تو دارن خیلی از حرفاتم قبول دارن و در گوشی به هم میگن اینجا رو درخشان راست میگه

مهدی جامی :
آ قای درخشان، ... نبوی هرگز قرار نبوده برای زمانه رایگان چیزی بنویسد...

http://i.hoder.com/archives/2007/09/070905_016435.shtml#comments