Friday, September 07, 2007

وبلاگ و... چه و چه و چه: امام مرده سخن میگوید و تبلیغ مخملی و چه و چه میکند

وبلاگ و... چه و چه و چهپیش آگهی مخملی

برای
شرکت در
انتخوابات "درست و نادرست" قانون (!) اساسی

و "مقررات" امروزی (!) جمهوری (!) آخوندی!
... دارالترجمه زبان یاجوج وماجوج ...

"ملتی در سال 1357 قيام می کند، «شاه» را از تختش پائين می کشد،
و يکباره آيت الله خمينی، بعنوان امام و رهبر جنبش، زمام امور را در دست می گيرد
و آنچه را که خود «جمهوری اسلامی» می خواند بنيان می گذارد؛
در ظرف يک سالی پس از پيروزی، نهادهای مختلف کشوری بوجود می آيند،
کشور صاحب
قانون اساسی جديد (که در اينجا به درست و نادرست اش کار ندارم) می شود...
چرا بعد از دو دهه که از مرگ او گذشته هر دهان گشوده در جمهوری اسلامی،
به جای بحث از
پيش بينی های قانون و مقررات جامعهء امروز،
از امام ياد می کند؟"

حاج آقا اسماعيلجمعه گردی های نوری نیوز علا
گوزیا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/062844.php
جمعه شب (آدینه) 16 شهریور 1386

....................


تاريخ "ما" و سکولاريسم ...
و سوالات کارآگاهانه "پویشگران" شب جمعه
تاريخ ما و سکولاريسم...

آسمان صبور دشت پاسارگاد از خود می پرسد
که آيا عمر اين حکومت احمدی نژادی از عمر سيوند بيشتر خواهد بود؟
اين پرسش را
فقط تاريخی که امروز در تشنگی آزادی دگرانديشان و تساهل نسبت به دگرانديشی می سوزد

پاسخ خواهد داد

Balatarin
جمعه گردی های نوری گوز- یا - نیوز علا
http://news.gooya.com/society/archives/062682.php
آدينه 9 شهريور 1386- 31 اوت 2007
..........

شما،
برای مظنه زدن حرف های من،
به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد
که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام.


حاج آقا اسماعيل

جمعه گردی های نوری گوز- یا - نیوز علا
جمعه شب 21 بهمن 1385
گوز- یا - نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php