Wednesday, September 12, 2007

وبلاگ آزادی برای همه: کدام اصول و اخلاق

وبلاگ آزادی برای همه
http://nanazola2.blogspot.com/


تو یکی خفه


مهدی "جا.."
در
ایر -ان -یان دات کام
مطلبی خطاب به
حسین ... نوشته و از او انتقاد کرده
و بل بل..... بل بل

( آقای درخشان آزاد است جعل کند
اما کسی نباید به او تذکر بدهد که جعل او صرفا یک دروغگویی
فرومایه نیست بلکه زیرپا نهادن اصول اخلاق حرفه ای است )
بسیار خوب سخن از اصول اخلاق حرفه ای از دهان تو یه کمی

میشود گفت ".." زیادی خوردن است

چرا ؟


زیرا ...اگر از تمامی "....." هائی که لینکشان را کنار رادیو
زمانه گذاشته ای که بگذرم
میخواهم از تو سئوال کنم که آیا :

ارزش وبلاگ من و حسن آقا و شبح

از
زهرا سرزمین رویائي آونگ خاطره های ما

کمتر است و ما کمتر مفید هستیم
که
خبری از لینک های ما
در
کنار رادیو زمانه
که
گویا ارثیه بابای "جا.." تو است ... نیست ؟

خوب مادر شگولاتی! از کدام اصول و اخلاق حرفه ای سخن میگوئي