Saturday, September 08, 2007

آزادی و دموکراسی (2) هم "حک واصلاحات " شد


وبلاگ آزادی و دموکراسی (2) هم
"حک واصلاحات"
شد
http://azaadii2.blogfa.com/

سیبیل طلا ها و سردبیر خوداشون
و ا.ن. اقا های بالاترین / قالتاقترین
هچچی نگفتند...............

آزادی و دمو کراسی (3) / آدرس جدید

http://azaadii3.blogfa.com/


منشینید خموش یاران ايران در سايه داراست /زير ساطور تبهکاران است/ بپاخيزيد ياران ايران در سايه داراست

اي ايران اي مرز پر گهر اي خاکت سرچشمه هنر دور از تو انديشه بدان پاينده ماني تو جاودان اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم جان من فداي خاک پاک ميهنم مهر تو چون شد پيشه ام دور از تو نيست انديشه ام در راه تو کي ارزشي دارد اين جان ما؟ پاينده باد خاک ايران ما سنگ کوهت در و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کي برون کنم؟ برگو بي مهرتو چون کنم؟ تا گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ايزدي هميشه رهنماي ماست مهر تو چون شد پيشه ام دور از تو نيست انديشه ام در راه تو کي ارزشي دارد اين جان ما؟ پاينده باد خاک ايران ما ايران اي خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پيکرم جز مهرت در دل نپرورم با آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون رود تهي شود دلم مهر تو چون شد پيشه ام دور از تو نيست انديشه ام در راه تو کي ارزشي دارد اين جان ما؟ پاينده باد خاک ايران ما

زنداني سياسي آزاد بايد گردد ولی فقیه باید برود