Thursday, September 13, 2007

وبلاگ و... چه و چه و چه: د یگ آش رشته "دموکراسی" نذری ا.ن. آقای "بالاترین" خواهران استند اپ کومودی

وبلاگ و... چه و چه و چه

دیگ آش رشته "دموکراسی" نذری ا.ن. آقای
"بالاترین" خواهران استند اپ کومودی

... دارالترجمه زبان یاجوج وماجوج ...
................


نیایید و بگویید که نباید به مقدسات توهین کرد.
به نظر من بهترین کاری که با مقدسات میشود کرد توهین کردن به آنهاست....
هیچ چیزی مقدس نیست. نه محمد و علی و زهرا و زینب ، نه موسی و عیسی و مریم ف نه مارکس و انگلس و لنین ، نه سیمون دوبوار و ژان پل سارتر و هگل و نیچه و ...
پس لطفا نیایید و نگویید به مقدسات مردم توهین نکنم.
به نظر من باید تابویی به اسم مقدسات و عدم توهین به آنها شکسته شود.


متخصصه تفسیر منشور حقوق بشر
و قوانین اساسی مغرب زمینی و مفاهیم آزادی بیان
و دموکراسی
وبلاگ زنانه ها
http://zananeha.com/archives/2007-09/002158.html
پنجشنبه 22 شهريور 1386 - 13 سپتامبر 2007

..................

ساختن دیگی به نام "بالاترین" بی تردید
یک خدمت بزرگ به دموکراسی ایران است
امیدوارم سازندگان اولیه این دیگ محترم،
روزی پاداش مادی و معنوی خودشان را بگیرند

اگر شما در این گذشت سریع زمان
پولتان را درنیاورید،
دیگر نمی توانید این کار را بکنید
منظور من از دموکراسی در اینجا مشخصا آزادی بیان است
*
تقریبا همه کسانی که در "بالاترین" حضور دارند، اسامی غیرواقعی دارند،
یعنی که اگر خودشان نخواهند
همیشه می توانند زیر بار مسوولیت نروند
برای کسی که مسوولیت نمی پذیرد، همیشه قدرت تهدید و تحدید آزادی دیگران وجود دارد،
او می تواند پنهان شود،
توهین کند،اتهام بزند، تقلب کند و هزار کار
که هیچ راهی برای گریز از آن نیست
*
اصولا
آزادی بیان،
یعنی
داشتن آزادی
برای توهین به هر موضوع مقدسی روی زمین
*
دقیقا
به همان دلیل که شما می توانید معتقد به چیزی باشید
که از نظر من نادرست است،
من حق دارم آن چیزی را که شما به آن اعتقاد دارید مسخره کنم
این عین آزادی بیان است
*
ممکن است "بالاترین" مجبور باشد
که جلوی آ زادی بیان را به دلیل سیاستی بگیرد...


ا.ن. آقا ( ملیجک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
منخصص تفسیر منشور حقوق بشر
و قوانین اساسی مغرب زمینی و مفاهیم آزادی بیان
و
دموکراسی
وبلاگ دومدوم

http://www.doomdam.com/archives/000296.php
دوشنبه 5 شهریور 1386 - 27 آگوست 2007