Tuesday, December 30, 2008

شناختم آن بز دلانی را که باید می شناختم. آنها را به خیر ومرا به سلامت . امیدوارم بتوانند تمرین به راستی کنند که مادر همه ی بدی ها دورغ ودورویی است

دختری از ایران
بیزارم


در دنیا از این پس فقط به خودم تکیه خواهم کرد.

واقعن فهمیدم . شناختم آن بز دلانی را که باید می شناختم. حیف از زمانی که با آنها صرف کردم. اما گویند جلوی ضرر را هر زمان بگیری سود است.

عیب بزرگ من اینست که نمی توانم دورو باشم هرچه می خواهد بشود؛ من همان کاری را می کنم که باطنن وظاهرن به آن باور دارم و از آنانی که ظاهر وباطنشان یکی نیست ودروغ می گویند به شدت منزجر می شوم.

تا به امروز بردباری پیش گرفته بودم. اما دیگر به دیگرانی که دور برم بودند فرصت نمی دهم. گویی انگار دوستی وهمنشینی و.... بین ماها نبوده. آنها را به خیر ومرا به سلامت .

امیدوارم بتوانند تمرین به راستی کنند که مادر همه ی بدی ها دورغ ودورویی است.