Saturday, December 27, 2008

نام نویسی در باشگاه بازگشت به ابتدای جهان

دارالترجمه یاجوج و ماجوج / کوتاه و گويا و مستحب و فرا نو
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/


خانواده ی بشری قرن بيست يکم،
بشتابید
به ابتدای جهان!

شرايط نام نويسی متساوی زن نو و مرد نو
در باشگاه "سکولاریسم (!) و چه و چه" نو
... به طور صریح! ..." موارد تساوی زن و مرد در داستان آفرينش /
قرآن كریم... در
 شرايط نام نويسی متساوی زن نو و مرد نو در باشگاه بارۀ خلقت حوا ... سه بار خطاب به آدمیان فرموده است كه: «خدا شما را از نفسى واحد آفرید، و همسرش را از وى پدید آورد»، بدون اینكه از چگونگى خلقت وى به طور صریح خبر دهد...

امام خمينی (ره) در این باره مى فرماید:
همان طورى كه مرد باید از فساد اجتناب كند، زن هم باید از فساد اجتناب كند. زنها نباید ملعبۀ دست جوان ‏هاى هرزه بشوند، زنها نباید مقام خودشان را منحط كنند، زنها باید انسان باشند، زنها باید تقوا داشته باشند. خداوند همان طورى كه قوانینی براى محدودیت مرده‏ها در حدود اینكه فساد بر آنها راه نیابد دارد، در زن هم دارد، زنها نباید گول بخورند ….

نتيجه گيری / قرآن .. زن را همچو مرد صاحب اختیار و آزداى به حساب مى آورد و ... بنابراین، باید بدانیم كه با این بیانات قرآنى، دیگر حق نداریم، زن را موجودى پست ‏تر از مرد بدانیم!"!

باشگاه سکولاریسم (!) نو
http://www.newsecularism.com/2008/1208-C/122708-Equality-in-Qoran.htm
شنبه 7 دی 1387 ـ 27 دسامبر 2008
............................
[new+secularism+(!)+very+new.jpg]
"و چنين است که خانواده ی بشری در قرن بيست و يکم … شکل تازه و بديعی بخود می گيرد. و انسان امروز به ابتدای جهان باز می گردد، زن همان «حوا» یی می شود که ... نافرمانی کرد و شادمانه حتی از بهشت گذشت تا … بی ترس و نگرانی از تبعيض زندگی کند"!

حاج خانوم چگوه می زادگی
(که افتخارات نیو سکولاری "مشرف" شدنش به حجر الاسود را "بایگانی" کرده است)
http://www.shokoohmirzadegi.com/aknon%20zamin%20zir%20paa%20ye%20zan%20ast.htm
8 مارس 2008
...................

" نام نويسی در اين باشگاه رزمنده شرايطی دارد "!

ا. ن. وری علا
کارگردان (!) فیلمفارسی آبگوشتی و سردبیر(!) باشگاه سکولاريسم (!) نو
گو ی ا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/076687.php
آدینه 29 شهريور 1387 ـ 19 سپتامبر 2008