Monday, January 26, 2009

بدجوری این گلزار خاوران آزاری شده برای نظام. با تمام سادگی‏اش هرسال از سال قبل هویداتر دهن کجی می‏کند به مقبره‏ی با شکوه حضرت امام

عبدالقادر بلوچ
http://balouch.blogspot.com

گلزار خاوران

بدجوری این گلزار خاوران آزاری شده برای نظام. با تمام سادگی‏اش اگر بماند هرسال از سال قبل هویداتر دهن کجی می‏کند به مقبره‏ی با شکوه حضرت امام. ساختمانش بکنند می‏شود ساختمان گلزار خاوران. پارکش بکنند می‏شود پارک گلزار خاوران.

سنگین‏ترند دست به ترکیبش نزنند و خوشان را بد ترکیب‏تر از این نکنند.