Monday, January 05, 2009

رکویم موتسارت / رهبر ارکستر: کارل بوهم

آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل