Friday, January 23, 2009

خبر کوتاه و کوبنده بود. خاک داغی که از کودکی برایم پدر بود زیر و رو شد

کله پزی علی کوچيکه


فکرش را میکردی؟ آنها از قبر پاکت نیز هراسانند
خاوران قبرستان اعدامیان سیاسی جمهوری اسلامی در هفته ی گذشته
با بلدوزر زیر و رو شده و درختکاری شده است
خبر کوتاه و کوبنده بود
خاک داغی که از کودکی برایم پدر بود زیر و رو شده
و تو خیال کرده ای که فراموششان میکنیم؟
و تو خیال کرده ای که خون را شسته ای؟
و تو چه خیال های باطلی میکنی
سرو قامتشان در یادها بلند ترین درختان است

.....................

از طریق وبلاگ آلوچه خانوم