Saturday, January 03, 2009

عملیات های انتحاری در راهند . این بار شاید یکی با بمب خودش را بیاندازد وسط دنیا

فرایند
بابک اسماعیلی

http://farayand.blogfa.com/

احمق های جهان متحد شوید
وقتی هر کس در این دعوا منافعی دارد،
طبیعتا انکه قربانی درجه اول است،
کودکان اند


سیاست مداران ایرانی که همیشه از فلسطینی ها فلسطینی تر بوده اند
سیاست مداران اتحادیه اروپا که دم به دم بین خودشان نوشابه باز می کنند و به خودشان جایزه صلح می دهند
سیاست مداران عضو کنفراس کشور های اسلامی که از برایندشان باد برای بادکنک بازی هم درنمی اید
سران حماس هم که نور علی نور اند ...
و سران اسراییل هم که در بازی ایدئولوژی خود ساخته اسیرند

این نتیجه خرد جمعی سیاست مداران جهان است .آیا آنها احمق نیستند؟

ریخته شدن خون این کودکان نتیجه تفکری است که منتظر الزیدی را در بوق و کرنا می کند .
بچه های خاور میانه نه به منتظر الزیدی نیاز دارند نه به سیاست مدارانشان و نه به
ایدئولوژی که نتیجه اش ریخته شدن خون کودکان در خانه و خیابان است .

گور پدر ایدئولوژی ،
خاور میانه زندگی می خواهد .که این زندگی نه بدست سیاست مداران که از نهاد های مدنی حاصل می شود .
صلح موقتی در غزه که بزودی بدست می آید مثل همیشه ناپایدار است . چرا که در این بازی و در این دعوا همگان به دنبال منافع خود هستند و فقط این کودکان غزه اند که قربانی سیاست مداران تمام طرف های درگیر می شوند . چون این کودکان نمی توانند تصمیم بگیرند .

خون کودکان غزه دارد ریشه می دهد ، ریشه نفرت !
عملیات های انتحاری در راهند . این بار شاید یکی با بمب خودش را بیاندازد وسط دنیا!
و این داستان ادامه دارد ....

احمق های جهان متحد شوید و صلحی موقت ایجاد کنید .