Tuesday, May 27, 2008

روی مدار زندگی: خرمشهر را خدا آزاد نکرد


روی مدار زندگی
http://brefuge.wordpress.com/
خرمشهر را خدا آزاد نکرد…خرمشهر را
نه خدا
آزاد کرد
نه دعا و فرمان‌های مدعيان

خرمشهر را
خون آزاد کرد
انسان
و کشته‌هايی
که بی‌پناه
افتاده بودند در بستر خاک و خون
زير رگبار گلوله‌هايی بی‌فرجام

نه؛
نه خرمشهر را
نه هيچ‌کجا را
خدا آزاد نکرد