Saturday, May 03, 2008

نخستین "اختراع " یکی از آسیستانهای کاشف نیو (!) سکولاریسم: موبايل نیو (!) سکولاریستی، با دستور العمل خر فهم کننده، برای اهالی "کشور" خارج از کشور

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

نخستین "اختراع " یکی از آسیستانهای
کاشف نیو (!) سکولاریسم:

تلفن و موبايل نیو (!) سکولاریستی،
با دستور العمل خر فهم کننده، برای اهالی "کشور" خارج از کشور"طرح ابتكاري و ساده يك مبتكر ايراني/
...براي افراد بي‌سواد و كودكان در همه جاي دنيا .../
مبتكر روش شماره گيري آسان تلفن و موبايل جهت افراد بي سواد و کودکان
با اشاره به ثبت اختراع اين طرح ... گفت:

...هدف از اين طرح اين بوده كه به شيوه‌اي آسان ... نياز به سواد در حد ابتدايي را ... حذف كنيم.

وي در توضيح ايده اين طرح گفت:

از آنجا كه براي شناسايي رنگها به سواد احتياجي نيست، اگر براي هر عدد از مجموعه اعداد تك رقمي و صفر، رنگ شاخصي در نظر گرفته شود، مي‌توان شماره‌ها را با هر تعداد رقم به صورت آرايشي از رنگ‌ها در آورد.
مثلا اگر عدد 1 را با رنگ قهوه‌يي، 2 را با رنگ قرمز، 3 را با رنگ نارنجي، 4 را با زرد، 5 را با سبز، 6 را با آبي، 7 را با صورتي، 8 را با خاكستري، 9 را با سفيد و 0 را با رنگ سياه نشان دهيم، شمـاره تلفن 6111838
4 را مي‌توان با قرار دادن مجموعه رنگ‌هاي «زرد - خاكستري - نارنجي - خاكستري - قهره‌يي - قهره‌يي - قهره‌يي - آبي» نشان داد"!سکولاریسم  New Secularism  نوری نو

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1122779&Lang=P
شنبه 14 ارديبهشت 1387 - 3 مه 2008
................

باخبر شدیم که مخترع تلفن و موبایل نیو (!) سکو لاریستی

جایزه "بهترین مخترع سال قمری نوری"

هیات داوران 2 نفره

بنیاد غیر انتفاعی ارث و میراث اهالی "کشور" خارج از کشور،

را "ربوده" است!