Sunday, May 11, 2008

دارالترجمه یاجوج و ماجوج : اولین "چيزهای" نیو(!) سکولاریستی، چه جوری به کاشف و کارگردان "کشور خارج از کشور" الهام شد


دارالترجمه یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com
اولین "چيزهای" نیو(!) سکولاریستی
چه جوری به کاشف و کارچرخان "کشور خارج از کشور"
الهام شد؟


" يکی از دوستان نويسنده از ايران آمده بود و مدتی در خانه ام ميهمان بود. مثل همه ی ميهمانداران، او را برای ديدار برخی از مناطق ديدنی لندن می بردم، به خصوص که اولين باری بود که از ايران خارج شده بود. او پس از چند روز به من گفت: «خيلی دلم می خواهد بروم و آن خيابانی را که زن ها و مردها در آن عشقبازی می کنند ببينم». تصور من، پس از سال ها زندگی در غرب، اين بود که منظور از عشقبازی در خيابان اشاره به زوج هايي است که در خيابان يکديگر را می بوسند ـ از دختر و پسرهای جوان گرفته تا پير زن و پير مردهای عاشق. به او گفتم: «يعنی در اين مدت نديدی که زن و مردها همديگر را می بوسند؟» گفت: «چرا، اما منظورم بوسيدن نيست؛ منظورم زنانی است که در خيابان با مردها می خوابند». باز هم تصور کردم که منظورش محله ای به نام «سوهو » در نزديکی ميدان مشهور «پيکادلی» و زنان تن فروش آنجا است. ولی او باز هم توضيح داد که منظورش زنانی است که خود را در برابر چشم رهگذران در اختيار مردها می گذارند. او در اين مورد چيزهای عجيب و غريبی هم می گفت ..." !

حاج خانوم شکوه کشور خارج از کشور
بازارچه ی نیوسکولاریسم فروشی نو
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-051008.htm
21ارديبهشت 1387 ـ 10 مه 2008
.......................................

"اهالی "کشور خارج از کشور«/...
نگاه کنيد به مقاله‌ی
«کشور خارج کشور»... اسماعيل نوری علا " !
حاج خانوم شکوه ایران (!) امروز
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2441