Thursday, May 29, 2008

فرهاد حیرانی : خمینی رفت اما سنگینی نامش را همراه نبرد و تا زمانی که این سنگینی بر دوش مردم باشد ، نباید امید به بهبود وضعیت ( جامعه ) ایران داشت

تقویم تبعید
فرهاد حیرانی

http://farhadheyrani.blogspot.com

خمینی رفت
اما سنگینی نامش را
با خود نبردنمیدانم کدام کودک مشهدی یا ایرانی را می توان یافت که خاطره ای از خمینی را در ذهن داشته باشد تا بتواند آن خاطره را به تصویر کشد.

خمینی رفت اما سنگینی نامش را همراه نبرد و تا زمانی که این سنگینی بر دوش مردم باشد ، نباید امید به بهبود وضعیت ( جامعه ) ایران داشت .

مطمئنا هنوز از یاد نبرده ایم غوغای فراوانی که در انتخابات خبرگان رهبری پیش آمده بود و گروهی نظر مردم را در حکومت شرط نمیدانستند و گروهی دیگر مشروعیت حکومت را مستلزم تائید از سوی مردم فرض میکردند .
جالب اینکه هر دو گروه برای اثبات نظر خود کتاب صحیفه نور خمینی را زیر و رو می کردند تا جمله ای از خمینی بیابند برای تائید نظرشان.

بگذریم ، امروز باردیگر به حال کودکان وطنم افسوس خوردم که بازیچه معرکه گردانی شده اند که برای اثبات نوکری و خوش خدمتی خود از هیچ کاری روی گردان نیستند .

کاش بجای کودکان ، از بزرگ سالان تقاضا میکردند تا آنچه از خمینی برایشان تداعی می شود را به تصویر کشند.

مطمئنا مسابقه جالبی خواهد بود و درس عبرتی بزرگتر برای سردمداران فعلی حکومت ایران تا بدانند چه در پیش خواهند داشت ، به فرض آنکه قبل از عزرائیل ، بدست مردم نیفتاده باشند.

با شنیدن نام خمینی ، چه تصور و تصویری در ذهن شما نقش می بندد ؟
لطفا آنرا روی کاغذ ترسیم کنید و برای روابط عمومی شهرداری مشهد ( که برگزار کننده مسابقه نقاشی کودکان برای خمینی ست ) بفرستید .