Tuesday, May 27, 2008

ایران" نوین" ملیح جوک خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و شرکا

دارالترجمه یاجوج و ماجوج

http://che-0-che-0-che.blogspot.com/
"سوغاتی های"
"ایران (_!_ ) نوین (_!_ )"
آسید ا.ن. آقای
". و ز " و رادیو " . و ..نه"

.............

آن مرد باز هم آمد...
آن مرد بسیار مشکوک باز هم آمد....
باید چند روزی صبر کرد!
ما که 30 سال است در صبر و انتظاریم !
دو سه روز هم
برای سوغات این مرد صبر می کنیم" ...؟؟؟؟

آسید ا.ن. آقا
ایران" نوین" ملیح جوک خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و شرکا
http://irannoveen.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html
سه شنبه 7 خرداد 1387 - 27 مه 2008
....................


ایران نوین ...تمرین..
.............

" بدان ایدک الله فی الدارین ... آن ده میلیون نفری که
به هاشمی رفسنجانی رای دادند، اینها پشتوانه بزرگ رفتار عقلانی جامعه ایران در سی سال گذشته اند …
لطف روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد"!

آسید ا.ن. آقا
گویای ا .ن. لاین
http://news.gooya.com/nabavi/archives/035516.php