Monday, May 12, 2008

تقوم تبعید فرهاد حیرانی: چی فکر می کردیم ، چی "هچچی و چه و چه " شد

تقویم تبعید
فرهاد حیرانیچی
فکر می کردیم ،

چی "هچچی و چه و چه " شد

اولین روزها پس از پیروزی انقلاب:

مطهری گفت :
مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش می خواهد عملا حکومت کند !
اساسا خود فقیه را مردم انتخاب می کنند !
ما وقتی می گوئیم اسلامی معناش این نیست که روحانیون را بعنوان طبقه حاکمه بپذیریم !
مردم هم عملا می بینند که در دولت (موقت) روحانیون به پستها و مشاغل گماشته نشده اند!
اتفاقا خود روحانیون بزرگ به دلایلی موافق نیستند که روحانیون پستهای دولتی را
اشغال کنند. کما اینکه در دولت موقت هم اشغال نکرده اند و فکر هم نمی کنم
در دولتهای آینده اشغال کنند!
جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حاکمیت ملی ( مردم) و دموکراسی منافات ندارد !

---------------------------

پس از شکل گیری و قوام حکومت :

خزعلی : این چه حرفی ست که می گویند اگر مردم خواستند ، مردم چه کاره اند !
26/10/84
آذری قمی : ولی فقیه تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف اموال
و نفوس مردم باشد ، بلکه اراده او حتی در توحید ! و شرک ذات
باریتعالی موثر است و می تواند توحید را تعطیل کند!
19/4/68
بهشتی : چرا جامعه عصر امام صادق صحیح و سالم اسلامی نبود؟ چون
ولایت فقیه نداشت .

خزعلی : اطاعت از شاه با زور سرنیزه باطل است ولی اطاعت از
ولی فقیه واجب است
16/3/78
خمینی : ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است
. (صحیفه نور ، ج 6 ، ص 95)
مصباح یزدی : مخالفت با ولی فقیه در حقیقت شرک به خداست .
16/1/83
مکارم شیرازی در روز رای گیری اصل ولایت فقیه :
امروز روز سیاه تاریخ ایران است .
( کتاب درس تجربه )
مکارم شیرازی امروزی : خدا به ولایت فقیه از طریق امام زمان اجازه داده که
حکومت کند .
12/7/85
---------------------------
1. نقل قولهای پس از قوام نظام از وبلاگ انقلاب 57 برداشته شده.
2. معلوم نیست این ولایت فقیه چه بهمنی است که با گذشت زمان و نزول آن
بر ابهت و قدرتش افزوده می شود !