Sunday, August 26, 2007

وبلاگ و... چه و چه و چه : خرد عشق ورزيدن و اجماع "عقل" و شقیقه پویشگران "مشرٌف" شده

وبلاگ و... چه و چه و چهدارالترجمه زبان یاجوج و
ماجوج
خرد عشق ورزيدن
و اجماع "عقل" و شقیقه پویشگران
"مشرٌف" شده
.........................


خرد عشق ورزيدن از مجنون تا فاشيسم /"

اگر به معناهای عقل، که برشمردم، توجه کنيم
و «عاقل» را کسی بدانيم که صاحب هوش، دارای قدرت دريافت و درک، و قادر به تميز خوب از بد و زشت از زيبای پديده های دور و بر خويش است،
آنگاه آيا نبايد بپذيريم که، بنا بر همين تعاريف ساده از عقل،
صاحب عقل کسی است که عاشق است؟ مگر نه اين که اولين دست آورد عشق چيزی نيست جز صاحب حس شديد شدن برای تشخيص بد ازخوب، و ترجيج دادن خوب به بد؟ مگر نه اينکه آدم عاقل کسی است که وقتی تفاوت بين دو موجود را می بينيد آنی را که بهتر است انتخاب می کند، و دوست می دارد؟" !


حاج خانوم شکوه میرزادگی
شکوه ميرزادگي
shokoohmirzadegi@gmail.com
گوز- یا - نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/08/062576.php
یکشنبه، 4 شهریور ماه 1386 برابر با 2007 Sunday 26 August
..........................


"در مكتب امام /

ما به فطرت الهي عشق به كمال مطلق داريم و از اين عشق، عشق به مطلق كمال كه آثار كمال مطلق است خواهي نخواهي داريم، و لازمه اين فطرت گريز از نقص مطلق كه لازمه اش گريز از مطلق نقص است نيز داريم.
پس ما خود هر چند ندانيم و نفهميم عاشق حق تعالي كه كمال مطلق است و عاشق آثار او كه جلوه كمال مطلق است مي باشيم،
و با هر كس و هر چه دشمني داريم و از هر چه و هر كس گريز داريم نه كمال مطلق است و نه مطلق كمال،
بلكه نقص مطلق است يا مطلق نقص كه در طرف مقابل است" !صحيفه امام، ج 16،ص 218
کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860528/14.HTM#other1402
يكشنبه 28 مرداد 1386 - 19 آگوست 2007


............................


شما،

برای مظنه زدن حرف های من،
به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد
که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام.


حاج آقا اسماعيل

جمعه گردی های نوری گوز- یا - نیوز علا
جمعه شب 21 بهمن 1385
گوز- یا - نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php