Friday, August 17, 2007

وبلاگ و... چه و چه و چه : بالاترین را دوست دارم

وبلاگ و... چه و چه و چه


.....................دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج.....................بالاترین را دوست دارم"بالاترین را دوست دارم، چون میدان مسابقه است، باید بدوی تا باشی و اگر زمان را از دست دادی، می روی و دیگر نیستی.
بالاترین را دوست دارم، چون هرکسی برای خودش می تواند باشد، به اندازه ای که همت می کند و به اندازه ای که برای خودش و در نتیجه برای همه کار می کند.
بالاترین را دوست دارم، چون هر جور آدمی که فکر کنی توی آن هست و یک حس عمومی حق داشتن و حق خواستن در آن است.
بالاترین را دوست دارم، چون کسی نمی تواند بخاطر اینکه جزو یک خانواده نیستی یا هستی تو را حذف کند،

فقط لازم است قاعده بازی را رعایت کنی.

بالاترین را دوست دارم، چون خانه همه کسانی است که به بالاتر از این فکر می کنند" !


ا . ن. آقا
http://www.doomdam.com/archives/000286.php#more
آدينه ۲۶ مرداد ۱٣٨۶ - ۱۷ اوت ۲۰۰۷
.....................


"ما یا باید حکومت را تحمل کنیم، یا سرنگون کنیم …ما هم آدمهای سرنگون کردن حکومت نیستیم"!


ا . ن. آقا
" . وز"

http://www.roozonline.com/archives/2006/12/post_346.php
چهارشنبه 15 آذر ۱٣385 - 6 دسامبر 2006