Friday, March 21, 2008

خداوند این کشور را از دشمن دوست نما حفظ نمای

تقویم تبعید فرهاد حیرانی


به امید پاسداری از
فرهنگ ملی و بزرگداشت هویت ایرانیبریده باد دست دشمنان هویت و فرهنگ ملی ایرانیان:
متاسفانه بسیاری از سایتها که خود را دایه ی مهربانتر از مادر برای مردم ایران میدانند
از توجه به بزرگترین عید ملی ایرانیان چشم پوشی کرده اند!
سایت شیعه نیوز : در این سایت هیچ خبری از نوروز نیست !
سایت شیعه آنلاین : در این سایت هم خبری از نوروز نیست !
سایت های تابناک ، ایسنا ، آفتاب : تنها به پیام نوروزی رهبر و رئیس جمهور
اکتفا نموده و از تبریک خود داری کرده اند!
در سایت گویانیوز هم هنوز فقط در بخش کشکول سیاسی نوروز تبریک گفته شده
ولی از زبان مسئولین سایت مطلبی نمی بینیم.
امروز اول فروردین سال 1387 و دقیقا 6 ساعت از ورود به سال جدید میگذرد
جالب است سایت دویچه وله آلمان نوروز را به ایرانیان تبریک گفته اما آنان که
خود را هموطن مردم مینامند و داعیه دفاع از حقوق آنها را دارند ، از پذیرش
اعتقادات ملی ملت غافل و حتی گستاخی را بدانجا رسانده اند که سعی در محو و یا
بی اهمیت جلوه دادن رسوم و اعتقادات ملی ایرانزمین می نمایند.

خداوند این کشور را از دشمن دوست نما حفظ نماید !

----------------------------

پی نوشت :
گویا نیوز صفحه اول خود را "اصلاح" نمود که جای تقدیر دارد.
سایتهای خبری العالم (فارسی) و شهاب نیوز هنوز خبری از نوروز منتشر نکرده اند.
کاش کسی پیدا می شد و به این سایتها اطلاع میداد مردم ما از ماه اسفند خود را برای
تحویل سال آماده میکنند و تا نیمه فروردین به انجام مراسم ویژه سال نو مبادرت مینمایند.