Friday, March 21, 2008

نمایه ها: 1387 پنجره ی همیشه بهار به سوی 1387دیدگاه ایرانی پراکنده در جهان

نمایه ها
http://www.cyrusnews.com/news/digaran/?limit=5001387 پنجره ی همیشه بهار
به سوی 1387 دیدگاه


"فهرست وب ایرانی: نمایه ها" در نیمه مهرماه 1385 با گشودن 550 پنجره به سوی 550 دیدگاه ایرانی پراکنده در جهان، شروع به کار کرد و اینک با 1387 پنجره بزرگترین وبنمای ایرانی است.
در مورد استثنایی بودن "نمایه ها" لازم به یاد آوری است، که مدتهاست چند تن ازوبلاگنویسان "نتوانسته اند" یا نخواسته اند در وبلاگشان مطلبی منتشر کنند، یا وبلاگشان به ناگهان ناپدید شده است. اما آنها همچنان در "نمایه ها" حضور دارند، با نمونه های دیدگاهشان. چرا که کل "فعالیت" کامپیوتری "فهرست وب ایرانی: نمایه ها"، (بجز "ثبت" یا "حذف" نام و آدرس منابع) به طور اتوماتیک انجام می گیرد و "نمایه ها" به طور بیست و چهار ساعته و بدون استثنا از نشانی های ثبت شده سراغ می گیرد و هر روز چند بار 500 تیتر مطلب ارائه میکند؛ 500 تیتر مطلب جدید یا قدیمی... یا هردو!... به همین دلیل ممکن است باز شدن این وبنما کمی طول بکشد:
< امور فنی بوجود آمدن "فهرست وب ایرانی: نمایه ها" را صرفا مدیون آقای پرویز هراتی نژاد هستیم و باعث خوشوقتی است که آژانس خبری کوروش موافقت کرده است، که این وبنما "میهمان" سایت معتبر کوروش باشد. آوردن اسم یا لوگوی نمایه ها در منابع ثبت شده الزامی نیست


مستقل / اتوماتیک / بدون سانسور

نمایه ها و فهرست وب ایرانی

گشودن 1387 پنجره
به سوی 1387 دیدگاه ایرانی پراکنده در دنیا
فقط "آغاز" است

barou@public-files.de