Saturday, March 08, 2008

نان و پنیر فرياد زناني كه ريشه‌هاي درد را شناخته‌اند ر

نان و پنیر
http://naan-o-panir.blogspot.com/


فرياد
زناني كه ريشه‌هاي درد را
شناخته‌انددر زمانه‌اي كه در هياهوي بازار مكاره سياست‌بازان، خرافات به بهاي حق انتخاب فروخته مي‌شود، فرياد زناني به گوش مي‌رسد، كه ريشه‌هاي درد را شناخته‌اند، سنت‌هاي پوسيده زاينده جهل و استبداد را دوست ندارند، «دنياي راستين را به بهانه سايه‌هاي روي ديوار غار فرو نمي‌گذارند» و امروز را هيزم آتش حسرت فردا نمي‌كنند. فريادي كه هر گاه شنيده شود، «جان و خرد» پژواكش مي‌دهد، چرا كه «هزار دروغ سپر يك سخن راست نتواند بود».
زنان ايران، هر چند قاب بدون عكسشان را بر تالار افتخارات این سرزمين مي‌آويزند، اما جاي پايشان راهنماي جويندگان سرزمين آزادي است. سرزميني كه در آن، زور و تزوير، زنان و مردان را از يكديگر جدا نمي‌سازد.

روز جهاني زن خجسته باد.