Monday, March 10, 2008

معجزات ابتکاری چند دوجین "حقوق" دان متخصصه "شیرین" زبونی های قانون(!) اساسی جمهوری(!) ولایت (!) فقیه

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com

اکتشافات "نیو" سکولاریستی و "رایگان" نیم دوجین
برنده جايزه نوبل ادبیات پینگلیشی
و
معجزات ابتکاری چند دوجین
"حقوق" دان متخصصه "شیرین" زبونی های
قانون(!) اساسی جمهوری(!) ولایت (!) فقیه

"شش برنده جايزه صلح نوبل ... و صدها تن از نمايندگان سازمان های زنان که برای شرکت در پنجاه و دومين نشست سازمان ملل در مورد "وضعيت زنان" در نيويورک حضور دارند اين بيانيه را امضا کردند.

در اين بيانيه از حکومت ايران مصرانه درخواست شده است که: " همه محدوديت های آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز را مطابق با تعهدات ايران در پيمانهای بين المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آوراست، رفع کند" !

..........................


ما از حقوق بشر زنان در ايران حمايت می کنيم/

"ما دولت ايران را فرا می خوانيم که همه محدوديت های آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز را مطابق با تعهدات ا يران در پيمانهای بين المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آوراست، رفع کند"!

گو ی ان یوز

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/03/068944.php

جمعه گردی نیوسکولاریستی 16 اسفند 1386- 6 اسفند2008
...............................

"در مراسم خاکسپاری و ختم ها در ايران رسم نبوده و نيست که زن ها بروند و سخنرانی کنند؛ به خصوص اگر که اين مراسم جنبه ای عمومی هم داشته باشند. اما خانم شيرين عبادی اين سنت را شکسته و در مراسم خاکسپاری دکتر پرويز ورجاوند سخنرانی کرده اند. ... گفته می شود که در برنامه ريزی خاکسپاری قرار نبوده که خانم عبادی صحبت کنند و اين اقدام ابتکار خود خانم عبادی بوده است" !


حاج شکوه خانوم
اهل بیت ا.ن. نیو سه کولار ی
بيست و پنجم خرداد 1386 / پانزدهم جون 2007
http://www.puyeshgaraan.com/Qalamro/Az%20Negaah-Word/Aznegaah-Word-061507.htm