Tuesday, March 11, 2008

چشمان زنان: کارزار زنان در برابر سفارت ایران

چشمان زنان
http://chashmanzanan.blogfa.com/


کارزار زنان در برابر سفارت ایران

روز هشت مارچ در بروکسل، تظاهرات گسترده ای از سوی کارزار زنان در اعتراض به قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در برابر سفارت ایران صورت گرفت. زنان و فعالان جنبش دانشجویی در خارج از کشور و تظاهرکنندگان معترض در همراهی با صدای زیبای گیسو شاکری در جلوی سفارت ایران سرود کارزار زنان ایران را خواندند.

گزارش تصویری راهپیمایی کارزار زنان در هشت مارس، بروکسل

سایت کارزار زنان/ وبلاگ کارزار زنان / سایت گیسو شاکری