Thursday, October 30, 2008

غلاغ عشق عمومی (!) رادیو زم زمانه "بی مذاکره" پرپر شد!...البته لاکن، نه با اصول "دموکراتیک" و چه و چه

- دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/


غلاغ عشق عمومی (!) رادیو زم زمانه
"بی مذاکره" پرپر شد!...


البته لاکن، نه با اصول "دموکراتیک" و چه و چه
............
" عشق عمومی /
هرگز فکر نمی کردم به این زودی ها از زمانه جدا شوم...
هیات نظارت زمانه ... بدون حضور من تصمیم گرفت که ساختار زمانه را دگرگون کند... امشب دو نفر از بورد (رئیس و منشی) و دو نفر از پرس نو (رئیس و مدیر موقت بعدی) آمدند و گفتند که این پایان کار ما با توست. مذاکره بی مذاکره.

بورد زمانه دلایل قانع کننده برای تصمیم خود ندارد و روش تصمیم گیری اش هم نه با موازین اداری سازگاری دارد و نه با اصول دموکراتیک ..

نمی توانم شرح تفصیلی تری از مسائل و مشکلات مدیر با بورد ارائه کنم ...
چه گذشت در این شهر من هم نمی دانم...
زمانه من روی دستان ام پرپر شد...
همه چیز ...ح
تما ریشه ای در جایی داشته است. حتما"!

ملا باشی "برنامه سازان" رادیو زم زم انه سیبست ان
http://sibestaan.malakut.org/archives/2008/10/post_655.shtml
پنجشنبه 9 آبان 1387 - 30 اکتبر 2008