Friday, October 10, 2008

جامعه شناسی (!) نوانديشی"الگودار"و فرآورده ها ي ادبی (!) پنجره های بسته ی سکولاریسم (!) زکی لاریستی در تاريکی مصالحه هوسی با خويشتن نشسته و بی الگو

دارالترجمه زبان یاجوج وماجوج -
http://che-0-che-0-che.blogspot.com
ترجمه ی پنج تا "مطلب" ظاهراً نامربوط به هم -
.................................................................................


جامعه شناسی (!) نوانديشی"الگودار" و فرآورده ها ي ادبی (!) پنجره های بسته ی سکولاریسم (!) زکی لاریستی در تاريکی مصالحه هوسی با خويشتن نشسته
و بی الگو

.................

1.
Jom'e-gardi haa/ NewSecularism-Article  -  جمعه گردی های یاجوج و  ماجوجNewSecularism-Article NewSecularism-Farsi-Homepage/جامعه شناسی (!) نوانديشی
"گاهی هوس می کنم که مطالبی را در مورد روند «نوانديشی» دينی مطرح کنم… اما چون نوشتن آغاز می کنم می بينم که اين رشته سر دراز دارد .... پس، برای رسيدن به نوعی «مصالحه با خويشتن!»، دل به دريا می زنم و در اين هفته به همان «نوانديشی دينی» اکتفا می کنم ...

قصد من اما، در اين مقاله، نشان دادن اين نکته است که نوانديشی دينی ما هم درست به همان راهی می رود که نوانديشی ادبی ما رفته است...و ... نوانديشی دينی جاری در جامعهء ايران عاقبت به همانجائی ختم می شود که اين ناظران هم اکنون بر فراز آن ايستاده اند و، در نتيجه، «نو» بودن مراحل و مدارج و منازل تطوری اين نوانديشی امری صرفاً داخلی است…

آنکه پنجره ها را بسته و در تاريکی نشسته، وقتی شمعی روشن کند می تواند از تماشای آن همه نور فريادی از شوق برکشد و عالم را خبر سازد که «اينک، نور!»...
و من دوست دارم … بگويم که، از نظر من، آغاجری نمونهء دلگرم کنندهء نوانديشی دينی در کشور ما است"!

ا. ن. علای "سکولاريسم (!) نو
- گو ی ا ن یوز
http://news.gooya.com/society/archives/07748

آدینه 19 مهر 1387 - 10 اکتبر 2008

2.

" چرا «سکولاريسم نو؟.../
چرا برای من «سکولاريسم» اينقدر اهميت دارد؟ و چرا مصرانه می کوشم تا صفت «نو» را به آن اضافه کنم؟ ...
آنچه که می نويسم حاصل تجربه ای نيمقرنی است که بايد جائی به بار بنشيند و حاصلی...
اگر شما هم در همين قايق نشسته ايد اين اوقيانوس و اين پارو" !

ا. ن. علای آگهی تجارتی ترکمون زدن "سکولاريسم (!) نو"
سکولاریسم نو ! New Seculairism
http://www.newsecularism.com/Nooriala/introduction.htm

3.

"می خواهم بگويم: زمان بلوغ ما وقتی از راه می رسد که بدانيم جنگ ما جنگ الفاظ و برچسب ها نيست و نبايد باشد"!

ا.ن. علای الفاظ و برچسب ها ی سکولاریسم (!) نو
گوی ا.ن یوز
http://news.gooya.com/society/archives/075368.php/
آدینه 25 مرداد 1387 ـ 15 اگوست 2008

4.

"پرداختن به همهء مظاهر گوناگون «تهاجم های ناشی از عقدهء حقارت» خود بحث مفصل ديگری را می طلبد که، اگر عمری بود، در يکی از جمعه های آينده به آن نيز خواهم پرداخت"!

ا.ن. علای "سکولاریسم (!) نو" برای اهالی کشورخارج از کشور
گو ی ا ن یوز
http://news.gooya.com/society/archives/075136.php
آدینه 18 مرداد 1387 / 8 اگوست 2008

5.

"اهالی کشور خارج از کشور/...
نگاه کنيد به مقاله‌ی
«کشور خارج کشور»... اسماعيل نوری علا " !

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2441
حاج خانوم چگوه میرزادگی نو