Wednesday, October 22, 2008

نسل پدر سوخته، نسل نیم سوز و نسل سوخته ... در ضیافت قربانی شدن خود شادمانند


تسلیتهای تبعید
http://fain.blogfa.com


وصله ناجور

...................

تکلیف ما چیست؟
متعلق به کدام جریان هستیم؟
ما طبقه گمشده نسل نیم سوز دوم
نه با اینها نه با آنها
اما وقتی از هرکدام انتقاد کنیم چسبانده میشویم به گروه مقابل

اصلا ما در این میانه نیستیم
نه در فاز ریش بازان نه در فاز تیغ زنان
نه خام دین اینهاییم نه کور دنیای آنها
نه صیغه بازیم نه سگ باز
وسط دعوایشان نقش کیسه بوکس پیدا کرده ایم
بوقها هم ما را به رسمیت نمیشناسند
نسل یعنی نسل سوخته و یا نسل پدر سوخته
این وسط نسل نیم سوز دوم چه میشود؟
آنها در کار تکفیر هم
و ما آش نخورده و دهان سوخته

مهد کودکمان را مختلط بودیم با تغذیه رایگان
و دبستانمان را جنگ جنگ تا پیروزی گفتیم
تا بیاییم راه قدس را درک کنیم جام زهر را درکیده شدیم
تا بیاییم سازندگی را پاس داریم
گفتند نوبت گفتمان است
تا بیاییم گفتمان کنیم گفتند هسته دارید شما
تا بیاییم هسته داریمان را شیرفهم شویم
میگویند دوباره بوی گفتمان میاید

ما نخواستیم اصلا بشنویمتان
لعنت ابدی بر بوقها
بوقهای آنها و بوقهای اینها
بوقهای زیبا و بوقهای زشت
همه شان تشنه شیره جان آدمها

نسل پدر سوخته
نسل نیم سوز
و نسل سوخته
همه در ضیافت قربانی شدن خود شادمانند
...

پ.ن : این یادداشت فی البداهه زاییده شد. به گیرنده های خود دست نزنید!