Wednesday, June 04, 2008

وبلاگ بیچاره ایران: ما ارتحال وشما عشق وحال

بیچاره ایران
http://yaghiha.blogfa.com/

ما ارتحال وشما عشق وحال!


1: دیشب هنگام بازگشت ازراه شمال-جاده تالش،رشت،قزوین،تهران-صحنه ی فرار مردم ازپایتخت اسلامی و ام القرای جهان اسلام دیدنی بود.درحالیکه حاکمان اسلامی باتمام سعی وتلاش کشوررابرای برگزاری هرچه باشکوهترمراسم ارتحال خمینی کبیرآماده می کردند!این امت شهیدپرورونمک نشناس راهی عیش ونوش شده وبه دنبال راهی برای فرارازتهران بودند.

2: ترافیکی که یکسر آن به رشت وسردیگرش به تهران می رسیدمیزان اشتیاق مردم رابه حضوردراین نمایش های حکومتی نشان می داد.شرایط جاده درمحدوده ی کرج تا تهران مثل روزهایی بود که دزخیابان ولیعصر راه بندان بوده وهیج حرکتی رانمی بینید،همه درماشین های متوقف شده نشسته، نوارگوش می دهندوبه شکلی رفتارمی کنند که به پیک نیک آمده اند!

3: این روزهامردم به هروسیله ای که می توانندسعی می کنند عمق نفرت وبی تفاوتی خودرانسبت به حاکمیت نشان دهند.شوهای حکومتی به یاری نیروهای سازماندهی شده ای برگزارمی شودکه ازپائین ترین طبقات اجتماعی هستند وهیچ درکی ازاوضاع وشرایط کشورندارند.این افراد اغلب گرسنگان ومردم تحت پوشش کمیته ی امداد امام هستند که این موقعیت ها برایشان درحکم یک تفریح است.دوستی که درراه برگشت ازشمال باهم بودیم بامن تماس گرقت وگفت:یادته راه شمال که بودیم هرچی اتوبوس برا مراسم.....می اومد خالی بود!اینجا هرچی اتوبوس برا ارتحال می آیند پره!!...و اون داشت به سمت جنوب ایران می رفت وازآدمایی حرف می زد که دربهترین حالت جزء طبقه ی کم درآمد و....بودند.

4: وقتی دراه برگشت به تهران بودیم نکته ی جالبی توجه مرا جلب کرد،نردیک به نیمی ازشهرهای سرراهی خاموشی عجیبی داشتند وشهرها مثل گورستان های متروک ودورافتاده بود.برایم خیلی جای سئوال داشت که آیا این خاموشی ها عمدی بوده ویااینکه واقعا به خاطرضعف سیستم برق رسانی است.دوستی که به شیرازرفته بود گفت که دراین ایام تعطیلات تمام جاهای دیدنی شهر بسته وهیچ جایی نبود که ازمسافران پذیرایی کند،یکی ازدوستانش که سالن داشت به اوگفت که اماکن نیروی اتنظامی به همه ی...... هشدارداده که باهرنوع پذیرایی مشکوک ومخالف شئونات این ایام الهی به شدت برخورد می کندوبه همین دلیل ساده بیشترمسافران ترجیح دادند به تنها تفریح موجوددراین روزهای ایران که آن هم خیابانگردی وپناه بردن به پارک هاست روی بیآورند....بماند که طبق مشاهدات مستند دربرخی گزارشها ازممانعت نگهبانهای پارکها حرف زده شده که مردم رابه.....................
5: جمهوری اسلامی این روزها به غده ی چرکینی تبدیل شده که باهمه ی وجودبه مردم وآزادیهای ساده ی آنها حسادت می کند....ماباحاکمان خودخواه وتمامی خواهی مواجه هستیم که همه ی ایران وایرانیان رادریوزه ی بارگاه خویش خواسته ودراین راه به یاری ابزارفریبنده ای چون دین،ارزشها و...خودرادرگرفتن هرنوع تصمیم گیری آزاد ومختارمی دانند.....

6: حاکمیت دقیقا رو به روی مردم قرارگرفته ودرهیچ دوره ای ازتاریخ انقلاب اسلامی این رودرویی تااین حد علنی ومخرب نبوده است......حاکمان عاجزازتامین امنیت،رفاه،آرامش و...سعی می کننندبه یاری مشت آهنین وماشین جنگی طراحی شده درسطح شهرهای ایران همه چیزراکنترل شده پیش ببرند.......این روزها لحظاتی خواهد بود که می توانی عمق بی تفاوتی مردم رانسبت به باورهای-واینک نابودشده ی ج.ا.ا-ببینی....

7: همه چیزطعم عجیبی دارد،حاکمیتی که تاپای نابودی ایران وایرانیان ایستاده ومردمی که صبورانه وبه شکل خود نسخه دروان افول آنها رابرایشان می پیچند.تردید نکنید زمان آبستن روزهای دیگری درایران است.