Saturday, June 02, 2007

طنز روز: علت سردردهای من

چشمان بیدار


نمی دانم شما این را دیده اید یا نه؟ تازه نفس است ولی یکی لطف کند و به این آقا بگوید دیر رسیدی الان همه ی ادبیات پست مدرن و عبارات مطبوعاتی ایرانیان پر است از این صداهای مشکوک خواسته و یا ناخواسته...
چی می خواهی بگویی که دیگران نگفته باشند؟
نکند با سلاح طنزخنک شوخی شوخی میخواهی ما را ببری زیر لحاف اصلاح طلبان؟
و لطفاً رحمی به شقیقه های امثال من کنید که مدام از سردرد در عذابیم. من میگرن دارم...