Thursday, June 21, 2007

وبلاگ گزارش به خاک ایران: از اسارت تا آزادی فقط یک گام است

وبلاگ گزارش به خاک ایران


از اسارت تا آزادی فقط یک گام است


نشان و نماد و سمبل اسارت در زندگی امروز ما فقط و فقط حجاب است. حجاب تحمیلی به زنان، نماد اسارت و بی حقوقی نه فقط زن، که نماد اسارت نوع انسان است. زیرا که زنان جدا و بی ارتباط با مردان در سیاره ای دیگر و یا جزیره ای دورافتاده زندگی نمی کنند.

مبارزه با حجاب تحمیلی، مبارزه با زشتی های اسلام و ددمنشی حکومت اسلامی است. حجاب هم نشان و پرچم و هم پایه و ستون اسلام است. هرگاه زنان ما از حجاب اجباری رهایی یافتند، آنگاه اسلام با همه آموزه ها و احکام و شرایعش چون بادمعده، بی ارزش و بی خاصیت می شود.
اسلام و اسلام فروشان در هرزمان و در هرکجا که خواسته اند ابراز وجود کرده و خود و عقایدشان را به دیگران تحمیل کنند، ابتدا به سراغ زن ها رفته و آنان را در حجاب پیچیده اند.
آزادی در ایران امروز و تحت انقیاد اسلام، تنها با برانداختن حجاب زنان ممکن است و از همین یک راه به نتیجه می رسد. تمامی آزاداندیشان واقعی می باید همه نیروی خود را بر مبارزه با حجاب اسلامی متمرکز کنند. باطل السحر اسلام آزادی زنان از حجاب تحمیلی است.

از اسارت تا آزادی فقط یک گام است و آن رها ساختن زنان از زشتی حجاب است.