Monday, May 28, 2007

چشمان بیدار - مهستی شاهرخی: ویژه پرسپولیس مرجان ساتراپی

چشمان بیدار - مهستی شاهرخی
http://chachmanbidar.blogspot.com/
سایت فستیوال کن
ویدئو فستیوال
عکسهای فستیوال
انعکاس خبر در بی بی سی فارسی
ویژه پرسپولیس مرجان ساتراپی
پیام دو برنده منتخب داوران
با تبریک فراوان

مرجان ساتراپی و جایزه ای برای همه ی ایرانیان

در مورد پرسپولیس با رادیو همبستگی گفتگویی داشتم
که فایل صوتی اش را در همینجا خواهم گذاشت

پرسپولیس اعدام باید گردد