Friday, January 11, 2008

چه و چه و چه کارکردهای شگفت "ناکجا آباد" بحث شیرین "جهانی شدن" سکولاریسم تمام نشدنی نو

و... چه و چه و چه
http://che-0-che-0-che.blogspot.com

کارکردهای شگفت


کارکردهای شگفت "ناکجا آباد" بحث شیرین
"جهانی شدن" سکولاریسم تمام نشدنی نو

..........................
دارالترجمه یاجوج و ماجوج
"شیرین عبادی …از حکم قطع دست و پا... انتقاد کرد ه و آن را "نقض بارز حقوق بشر و از مصادیق شکنجه" خوانده است.
خانم عبادی ... گفت... مجازات هایی همچون سنگسار، قطع دست و پا و شلاق را منطبق با حقوق بشر نمی داند"!

بی بی سیصد
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/01/080110_mv-ebadi-amputation.shtml
پنج شنبه 10 ژانويه 2008 - 20 دی 1386
................................

"حدود جهانی شدن ما/
در مسير مطرح شدن مفهومی به نام «جهانی شدن»، ما ايرانی ها نيز، چه آن ها که در داخل ايران و چه آن ها که به صورت پراکنده در سراسر جهان زندگی می کنيم، خواسته و ناخواسته به اين ميدان وارد شده ايم و، به اين ترتيب، مدتی است که، سخن گفتن از «جهانی شدن» در بين ما هم متداول شده است و به نظر می رسد که ... ما در اين موارد هنوز در ابتدای راه هستيم و ... در واقع، اندازه و معيار سنجش ميزان نزديک شدن ما به جهان و روند جهانی شدن را همین حرکت های جزء به جزء تعيين می کند و بس" !

حرکت های جزء به جزء حاج خانم شوگوه میرزادگی بویشگرا ن گوز یا نیوز
تا همین پس پریرزا "مفتخر به طواف حجر السود
گوز یا نیوز
http://news.gooya.eu/politics/archives/2007/11/065069.php
هفدهم نوامبر 2007 / 28 آبان 1386
..........................

"کارکردهای شگفت <<ناکجا آبادـ>> /

اگرچه ما نمونه های متعددی از يوتوپياهای ايدئولوژی زده را تجربه کرده ايم اما کمتر فرصت يافته ايم تا به «يوتوپياهای غيرايدئولوژيک» نيز بيانديشم و ببينيم که چگونه تنها اين وعدگاه های گسترنده و همه گيرنده، می توانند پيشروی در راه «تحقق تدريجی اما تمام نشدنی» شان را هر گام شيرين تر از پيش کنند" !

جمعه گردی های نوری حاج آقا اسماعيل بویشگرا ن گوز یا نیوز اعلا
http://news.gooya.com/society/archives/066822.php
آدینه 10 ژانويه 2008 - 21 دی 1386