Friday, November 07, 2008

فقه، سرطان مهلک جامعه امروز ما: پيوند مهلک فقه و فساد جمعه گردی های "سکولاریسم(!)" 2-خطبه ای نو؛ با آرشیو تکبیرهای تمرینی


- جمعه گردی های دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

http://che-0-che-0-che.blogspot.com/

فقه، سرطان مهلک جامعه امروز ما

پيوند مهلک فقه
و فساد جمعه گردی های "سکولاریسم(!)" 2-خطبه ای نو

با
آرشیو تکبیرهای تمرینی

.........................
... خطبه اول ...
.....................
فقه، سرطان مهلک جامعه امروز ما: پيوند مهلک فقه و فساد جمعه گردی های

"هنگامی که انسان ...
پا در جهان نو (مدرن) می گذارد ... و بر اثر آن دست به تأسيس «مجلس شورای ملی» و «انتخاب نمايندگان مردم» می زند در واقع، در همان نخستين قدم، «فقه» را به پديده ای بی کارکرد و زائد تبديل می کند" !

ا. ن. علا
سردبیر (!) نو شدن(!) سکولاریسم
گو ی ا ن یوز
http://news.gooya.com/society/archives/078724.php
آدینه 17 آبان 1387 ـ 7 نوامبر 2008
.............................................


... تکبیر تمرینی ...
.......................

"توسل به داروی خوش ظاهر «وحدت» را
مربوط به اعصار خشن تاريخ ماقبل مدرن
می دانم
و احتراز عاقلانه از آن را
رمز ورودبه جهان مدرن
تلقی می کنم"!

ا.ن. علای انتخاب نمايندگان سکولاريسم از سر نو
http://news.gooya.eu/society/archives/057769.php
آدینه 11 اسفند 1385 - 2 مارس 200

...................................

... خطبه دوم ...
.....................

"به عبارت ديگر، فقه، بدون داشتن کاربردهای متناسب با زمانه، و بدون قابليت پوست انداختن و نو شدنی کارآمد... ارتباط خود را با اقشار تحصيل کرده و جهان نو را ديده از دست می دهد" !

ا. ن. علا
کارچرخان نو شدن کارآمد پوست از سر سکولاریسم کندن
گو ی ا ن یوز

http://news.gooya.com/society/archives/078724.php
آدینه 17 آبان 1387 ـ 7 نوامبر 2008
.............................................

... تکبیر تمرینی ...
........................

"شما
برای مظنه زدن حرف های من به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام" !

ا. ن. علای يک مشت بديهيات «کارآگاهانه» و نو
گو ی ا ن یوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php
آدینه 20 بهمن 1385 - 21 فوريه 2007

سکولاریسم نو  New Secularism  فقه، سرطان مهلک جامعه امروز ما: پيوند مهلک فقه و فساد جمعه گردی های