Saturday, August 09, 2008

در جستجوی غرب زدگان داخل کشور و سکولاریسم (!) نو و چه و چه اهالی کشور خارج از کشور

- دارالترجمه یاجوج و ماجوج-
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/در جستجوی غرب زدگان داخل کشور

و سکولاریسم (!) نو
و چه و چه اهالی کشور خارج از کشور

" در جستجوی غرب زدگان /
می خواهم بگويم که در دو مفهوم «شرق» و «غرب» هيچگونه «ماهيت ذاتی» وجود ندارد و صرفاً از سر تصادف است که غرب امروز آنی شده که می بينيم و شرق امروز هم بصورتی در آمده که شاهد آنيم...

اما پرداختن به همهء مظاهر گوناگون «تهاجم های ناشی از عقدهء حقارت» خود بحث مفصل ديگری را می طلبد که، اگر عمری بود، در يکی از جمعه های آينده به آن نيز خواهم پرداخت"!

ا.ن. علا
مخترع سکولاریسم نو برای اهالی
کشورخارج از کشور
بزودی در: "گو ." یا نیوز
http://news.gooya.com/
آدینه 18 مرداد 1387 / 8 اگوست 2008
............................


"اهالی کشور خارج از کشور/...
نگاه کنيد به مقاله‌ی
«کشور خارج کشور»... اسماعيل نوری علا " !

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2441
حاج خانوم چگوه به گونه ای نو

سکولاریسم تو  New Secularism  جمعه گردی های ا. ن اعلا

بحث شیرین و چه و چه و چه نو:
اما پرداختن به همهء مظاهر گوناگون «تهاجم های ناشی از عقدهء حقارت»
خود بحث مفصل ديگری را می طلبد که،
اگر عمری بود، در يکی از جمعه های آينده به آن نيز خواهم پرداخت!