Thursday, August 07, 2008

یه حاج خانوم حیوونکی مثل ديگر زنان و مردان خارج (!) از ايران

مسعود نقره کار

زیر چتر چل تیکٌه

http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/2008/08/blog-post.html


تبعيدی ايرانی کسی ست که به دليل دگرانديشی سياسی , فرهنگی, عقيدتی و قومی, و مخالفت سياسی , فرهنگی و عقيدتی با حکومت" جمهوری " اسلامی , زندگی اش در ايران با خطر مرگ ,زندان و شکنجه مواجه شده باشد. تبعيدی کسی ست که در تبعيد گاه اش نيز به دگر انديشی اش , و يا مخالفت اش با حکومت اسلامی ادامه داده باشد, و به همين دلايل, قادر به بازگشت به ايران اسلامی نباشد.

پديده تبعيد و ايرانی تبعيدی يکی از مظاهرمبارزه و مقاومت عليه يکی از مرتجع ترين و وحشی ترين حکومت های جهان, يعنی حکومت اسلامی اند. تبعيدی نماد وفرياد ستمديدگان ميهنمان , و جنبش آزاديخوانه ايرانيان در خارج از ايران است , که فريادش - در حد خويش- در ايران نيز طنين افکن و تاثيز گذار است
.............................
- دارالترجمه یاجوج و ماجوجه-

شکر خوردنهای زیادی
یه حاج خانوم حیوونکی
و دیگر زنان و مردان منطقی (!) خارج (!) از ايران
.......................


" از يک بال کبوتر به بالی ديگر! /

قصد داشتم، به عنوان يکی از همراهان جنبش زنان در خارج از ايران، اين روزها فرا رسيدن سالروز تشکيل «کمپين يک میليون امضا در ايران» را به فعالين اين کمپين تبريک بگويم...

من هم، مثل ديگر زنان و مردان خارج از ايران… سعی کرده ام که مسايل زنان در داخل کشور را به طور مرتب تعقيب کنم تا بتوانم، تا آن حد که در توان و دانشم هست، آنها را در شکل های مختلف بازتاب دهم…

کمپين يک ميليون امضا، با هر نوع اشکال و ايرادی که بتوان بر آن وارد کرد، يکی از زيباترين و منطقی ترين بال زدن های سی سال گذشته ی جنبش زنان ما در داخل ايران بوده است. و اکنون در پايان دومين سالی که از آغاز اين حرکت می گذرد می توان، با يک برآورد ساده، نتيجه توفيق آن را با سرفرازی اعلام کرد"!

چگوه میرزادگی
حیوونکی در نهایت "ساده لوحی نیو سکولاریستی(!) نو" یک سال واندی است که
دیگه به "مشرف " شدنش به کعبه، افتخارات (!) نمیکنه
3 کولاریسم (!) نو
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-080208.htm
12مرداد 1387 ـ 2 اوت 2008