Tuesday, April 01, 2008

هشتم مارس امسال در "چشمانی دیگر" دارد تبدیل به هشت روز هفته می شود

چشمان بیدارمهستی شاهرخی
http://chachmanbidar.blogspot.com/


هشتم مارس در چشمانی دیگر

هشتم مارس امسال در "چشمانی دیگر" دارد تبدیل به هشت روز هفته می شود. سومین مجموعه شعر و مقاله و داستان و نمایشنامه های زنان را در "چشمانی دیگر" منتشر کرده ایم. نمایشنامه "گلهای سرخ برای سهراب" از عزت گوشه گیر و دو مقاله از ساناز سیداصفهانی در مورد صادق هدایت و داستانی از نادره افشاری و اشعاری از شهین منصوری و ر. رخشانی همراه با مطالبی در مورد شوشا گپی و پروانه فروهر و پروین اعتصامی منتظر شماست.