Saturday, July 26, 2008

جامعه شناسی نارضايتی و "مکانيسم های" یاجوج و ماجوجی اختراع و خیرات سکولاریسم (بخش اول و دوم) از سر نو


Jom'e-gardi haa/ NewSecularism-Article  -  جمعه گردی های یاجوج و ماجوج / جامعه شناسی نارضايتی

- دارالترجمه جمعه گردی های یاجوج و ماجوج-
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/

جامعه شناسی نارضايتی
و "مکانيسم های"
اختراع و خیرات
بخش اول و دوم
سکولاریسم "نو" از سر نو

...................................


"جمعه گردی ها...: جامعه شناسی نارضايتی ,بخش اول/
در جوامع دموکراتيک مکانيسم هائی هم وجود دارند ... اين مکانيسم ها چيزی نيستند جز وجود امکان بيان نارضايتی ها و اقدام های دسته جمعی، آن هم در جهت احقاق حقوقی که بعلت بی عدالتی ها يا تبعيض ها از دست رفته اند…

بنظر من… سنديکاها و اتحاديه های صنفی، گروه های عمل اجتماعی، و نهادهای مدنی و مستقل، همچون احزاب و ان.جی.او ها… ـ در واقع ـ کانال هائی هستند که می توانند نارضايتی ها را فرموله و معنادار ساخته و آنها را از طريق اعمال روندهای دموکراتيک تبديل به انرژی لازم برای تصحيح و ترميم و نوسازی کل سيستم دموکراتيک کنند و، در نتيجه، انرژی های انباشتهء نارضايتی را بصورتی مفيد و با سود فراوان در خدمت جامعه قرار دهند"!

ا.ن. علا ی مکانيسم های يادداشت های اختراع سکولاریسم
هفتگی از سر نو
گو "." یا نیوز
Jom'e-gardi haa/ NewSecularism-Article
http://mag.gooya.com/society/archives/074544.php
آدینه 4 مرداد 1387 ـ 25 ماه ژوئيهء
2008
..........................................."توسل به داروی خوش ظاهر «وحدت» را
مربوط به اعصار خشن تاريخ ماقبل مدرن
می دانم
و احتراز عاقلانه از آن را
رمز ورودبه جهان مدرن
تلقی می کنم"!

ا.ن. علای ما قبل ترکمون زدن سکولاريسم از سر نو
http://news.gooya.eu/society/archives/057769.php
آدینه 11 اسفند 1385 - 2 مارس 200
...................................

"شما،
برای مظنه زدن حرف های من،
به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد
که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام!"

ا.ن. اعلا ی جامعه شناسی نو در کشور خارج از کشور
گو "." یا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php

آدینه 20 بهمن 1385 - 21 فوريه 2007