Monday, July 30, 2007

وبلاگ آزادی برای همه: دست خونین

وبلاگ آزادی برای همه
http://nanazola2.blogspot.com/


دست خونین

به عبدالقادر بلوچ


دوست گرامی

جنایتکاران رژیم اسلامی ایران دقیقا مانند این عکس دستان خون آلود خود را به چهره مردمان ستم دیده ایران فرو کرده و از هیچ جنایتی در حق این مردم و فرزندانشان فرو گذار نمیکنند

دانشجویان شریف ایرانی را در زندان اوین زیر بدترین شکنجه ها قرار داده اند
به تمامی پاکی های عالم خون در سراسر بدنم از خشم میجوشد
این انسان های آزاده را در زندان اوین به وحشیانه ترین شکل شکنجه داده اند به صورتی که فریادهای ناله آنان باقی زندانیان و بخصوص رفقای دستگیر شده آنان را به گریه واداشته است
در جائی خواندم که به آنان تجاوزهای جسمی وحشتناک کرده اند

آری با تو موافقم باید باید باید انقلاب تیر چراغ برقی کنیم و به هر تیری یک ... آخوند یا اطلاعاتی یا مزدور این رژیم را آویزان کنیم تا شاید این دست خون آلود را از صورت این میهن به خون نشسته جدا و برای همیشه قطع کامل کنیم

ملت متحد پیروز است ....مرگ و نفرت بر تمامی این رژیم باد

نانا