Tuesday, July 03, 2007

وبلاگ به سکوت شب بگو نه : سعید را فراموش نکنید

وبلاگ به سکوت شب بگو نه
جمال حسینی


سعید را فراموش نکنید !

دکتر سعید ماسوری زندانی سیاسی

که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شده است بیش از سه سال است که در بند امنیتی و مخوف 209 زندان اوین تحت فشار های طاقت فرسای زندان از نظر محیطی ، و شکنجه های روحی و جسمی مامورین وزارت اطلاعات قرار دارد.


سکوت جایز نیست به یاری او و زندانیان مقاوم دیگر بشتابیم