Friday, February 22, 2008

برادر، رفیق ، شریک ، کمونیست ، آزادی خواه، پادشاهی ، توده ای ، جمهوری خواه!... بابک دادبخش انسان است و اکنون میمیرد


بر خلاق اسمش کسی به داد او نمیرسد او که تلاش میکرد به داد، دادخواهان برسد و تنها برای انسان و انسانیت بی هیچ چشم داشتی دست به سوی هم نوع خود دراز میکرد کنون با لبانی دوخته به انتظار مرگ و یا عدالت است اینگونه است برادر کنون که زمان داد خواهی او میشود ما خاموش هستیم معادله را ببین لبان دوخته او فریاد میکشد و لبان چرب نهار خورده امروز ما سکوت میکند । برادر، رفیق ، شریک ، کمونیست ، آزادی خواه، پادشاهی ، توده ای ، جمهوری خواه، خوائن ، دشمن و دوست . او انسان است و اکنون میمیرد برای خواسته اش خواسته ای مشترک به نام عدالت. او خواسته اش مشترک است خواسته ی من و تو نیز هست اما مرگش به تنهایی است. معادله را ببین ! به انسانیت نمره بده.
خبر مربوط به بابک دادبخش را در اینجا مطالعه نمایید । به فکر باشید