Thursday, October 04, 2007

آگاهی: اگر ساکت بشینم

اگاهی
اگر ساکت بشینم گناه کردم
keyhan newspaper

امام: مسیر خود را میرویم واز هیچ چیز باک ندارم . از این وحشت نداریم که مارا دیکتاتور و مخالف ازادی بخوانند

طبق دستور انقلاب: 22 روزنامه و مجله توقیف شد

امام: سرکردگان حزب دموکرات کردستان را دستگیر کنید

از سوی وزارت ارشاد ملی لیست نشریات ممنوع الانتشار تسلیم دادسرای تهران شد


باور کنید من از دست ملت ایران هاج و واج ماندم اخه این برای روزهای اول انقلاب است که خمینی این حرفها را می زند اما بعد از 8 سال از انقلاب هنوز مردم او را در ماه می دیدند . جمهوری اسلامی بر پایه دروغ بنا شد که احمدی نژاد نطفه ان است. می بینید که احمدی نژاد در روز روشن دروغ می گوید و همیشه لبخند بر لب دارد .

ای ملت در خواب ! بیدار شو . پدرم مادرم اگر تا الان گول اخوند خوردی دیگه نخور. اه ای ملت ایران ! ای ملت رو به فنا ! ای ملت مسخ شده ! حصارهای اطراف ذهنت را بشکن . خمینی یک شخص بی سواد و خرافاتی و دیکتاتور و … بود از مملکت داری هیچی نمی دانست . این است سزای ملتی که زودباور باشد. ببینید , بشنوید , بچشید و لذت ببرید