Sunday, October 07, 2007

آزادی برای همه: جایزه خر سال برای حمق الله از دانشگاه کلمیبا

آزادی برای همه

جایزه خر سال برای حمق الله از دانشگاه کلمیبا

جایزه خر سال برای حمق الله
از دانشگاه کلمیبا
........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....

وب – آ – ورد:روابط عمومی وبلاگ آزادی برای همه
لیست بلند بالایی دارد، ازانواع حمق ال لا؛ به ترتیب الفبا,
... اصلاحطلبان ... اصولگرایان... امام راحل... با لاترین... توپولی.... رادیوزمانه ... رفسنجونی
که احتمالا ممکن است به دلیل زد و خورد سر تقسیم "جایزه" فقط آن چیزی نصیبشان بشود
که "حق" مسلمشان است و در تصویر فوق دیده نمی شود