Sunday, October 14, 2007

تقویم تبعید: ایران و آزادی

تقویم تبعید

ایران و آزادی

مدتی ست در فکرم تا مطلبی در مورد " فقط در ایران اتفاق می افتد " بنویسم .

هنوز در حال جمع آوری مطالب هستم، آنقدر زیاد است که به قول هموطن شمالی:

کار یک نفر نیست !

اما از این مورد نمیتوان به سادگی گذشت ، عکس بالا کارت شناسایی مرتضی مطهری ست

که در زمان شاه در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به سمت استادی مشغول بکار بود.

دولتمردان جمهوری اسلامی که ادعای وجود آزادی مطلق و فضای باز سیاسی دارند ،

چه پاسخی به این عکس خواهند داشت ؟

آیا اجازه میدهند تا استادی که علیه نظام فعالیت میکند ، به دانشجویان درس دهد؟

شاید بهتر باشد جواب را نه از مسئولین که از دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی بپرسیم!