Thursday, October 11, 2007

وبلاگ و... چه و چه و چه : آ داب قر و قنبیل "نزدیکی " با جانوران

وبلاگ و... چه و چه و چه


آداب قر و قنبیل "نزدیکی " با جانوران
مطابق
توضیح المسایل امام سیزدهم دموكراسی و حقوق بشر
و اصول قانون اساسی جمهوری (!) آخوندی"شورای همآهنگی همبستگی ملی ایرانیان («هما») بیانیه‌ای صادر كرد كه از دید من
با اهداف و خصوصیت ... دموكراسی و حقوق بشر تباین داشت...
و به این دلیل من از عضویت این شورا استعفا كردم" !

حسین با "قر" زاده
ایران "امروز (!)"
سه شنبه 17 مهر 1386 – 9 اكتبر 2007
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/
…………………….

هیات رییسه محترم شورای‌ هم‌آهنگی همبستگی ملی

در بیانیه اخیر این شورا
«هر نوع تلاش و توجیهی برای نزدیکی یا آشتی با رژیم ... ضد منافع مردم میهن ما»
اعلام شده است…

این امر با خصوصیت بنیادین یك جنبش همبستگی در تضاد است

و از این رو من از عضویت در شورای همآهنگی استعفا می‌دهم " !

حسین با "قر" زاده
ایران "امروز (!)"
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/
28 سپتامبر 2007 - 6 مهر 1386