Saturday, October 13, 2007

ایران آزاد: احكام شرعي بانوان

ایران آزاد
http://azaadir.blogspot.com/


احكام شرعي بانوان!

همه اينها فقط براي پرسيدن احكام شرعي شان خدمت حاج آقا رسيده اند! و حاج آقا هم از دل و جان و فقط براي رضاي خدا مسائل را براي شان توضيح مي دهد! به قول احمدي نژاد در ايران خانم ها خيلي عزيزند!