Sunday, November 11, 2007

تقویم تبعید: آرم جدید وزارت اطلاعاتداطلاعيه وزارت اطلاعات جمهوری (!) ملایان


وزارت اطلاعات با انتشار اي در روزنامه همشهريطراحي آرم خود را به مسابقه گذاشت.
پس از شور فراوان و بررسی های کافی ، آرم ذیل بدلیل رسانابودن مفهوم و نمایش کامل از اهداف وزارتخانه سربازان گمنامو نهایتا (مثل سعید امامی ) واجبی خور ، با اکثریت قریب به
اتفاق آرا برگزیده شد

TinyPic image


روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ملایان